Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

Už len tri dni a novela zákona o podpore OZE vstúpi v platnosť. V časti o lokálnom zdroji (LZ – § 4b) ukladá prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť zverejniť na svojich weboch formuláre na “žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja”. Tak aby sa dali LZ pripájať. Keď som dnes (29. 12. 2018) pozeral weby troch regionálnych DS, tak takýto formulár mala iba jedna – Východoslovenská distribučná, a.s. (za tento počin im určite patrí vďaka). Z miestnych distribučných spoločností nemá na svojom webe takýto formulár žiadna.

Energetici vs. bežní podnikatelia a ľudia

Lokálny zdroj má v zákone celkom presne definovaný spôsob realizácie, podrobnosti sú v zákone (viď Zbierka zákonov SR) a budú upresnené a vysvetlené aj v našom článku. Jedna povinnosť je hneď na začiatku, ešte pred samotnou realizáciou: “žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja“. V tomto smere zákon stanovuje aj nasledovné: “Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (regionálnej alebo miestnej – zákon tu nerozlišuje) je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť mesiacov od jeho vydania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť.

Bežný človek by pri takejto zákonnej definícii očakával jednoduchý formulár, ktorý by nemal mať “množstvo” príloh. No formulár na stránke VSD však požaduje priložiť tieto dokumenty:

 • súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností a list vlastníctva,
 • situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačením umiestnenia malého zdroja,
 • situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta susedných objektov (aj s popisnými číslami),
 • katalógový list fotovoltických panelov, striedača / invertora, generátora, motora,
 • osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle §12 ods. 2) zákona č. 251/2012 Z.z. (takýto dokument ani LZ nemôže dodať, lebo je pre FV nad 500 kW a pre iná zdroje až nad 1 MW, pozn. autora).

Takže pri prečítaní formulára u väčšiny žiadateľov nastane rozčarovanie, čo za prílohy to chcú. Otázka znie: Môže takéto prílohy distribučka požadovať? Jednoduchá odpoveď je – bohužiaľ áno má na to právo. Vysvetlenie je kúsok dlhšie a komplikovanejšie.

Svet chápania podľa distribučky

Prevádzkovatelia distribučných sústav (ľudovo distribučky) bez rozdielu či sú regionálne alebo miestne sú podnikatelia ako každý iný. A to znamená, že podľa Ústavy SR (viac tu Energetika, zákony a ústava) si môžu robiť čo chcú, okrem toho čo im zakazuje zákon. No a zákon o podpore OZE a ani energetický zákon im nezakazuje pýtať viac informácií pre rozhodovanie.

Nič na veci nemení, že všetky tri regionálne distribučky sú nepriamo vlastnené z 51 % štátom. Z pohľadu zákonov sú komerčný subjekt a teda (ne)obyčajná “právnická osoba”. A tá je podľa čl. 2 ods. 3 ústavy oprávnená “konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“, ako každá iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je štátnym orgánom.

Teraz sa dopustím pár zjednodušení, tak aby bola vidieť holá podstata problému.

Úlohou distribučky je najmä elektrinu distribuovať – prenášať od zdrojov ku spotrebe. Na to aby takúto komplexnú činnosť mohla vykonávať potrebuje vedieť čo sa “na drôtoch deje”. Zákon im dokonca ukladá množstvo povinností ako majú zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu distribuovanej elektriny. No a z toho dôvodu sa musia “starať” aby im to fungovalo správne.

Ďalší moment pri distribučkách si treba uvedomiť, že vlastne pre nich ani nie je podstatný objem prenášanej elektriny. Distribučky musia udržiavať svoje “drôty” v stave takom aby boli schopné dodať tú maximálnu kapacitu akú si odberateľ “objednal”. Časť platby za distribúciu, v cene za elektriny, je práve viazaná na “hrúbku” drôtu. Druhá časť platby za distribúciu je viazaná na množstvo dodanej elektriny. A tu sa distribučky celkom oprávnene sťažujú, že je to vlastne nespravodlivé, lebo oni udržujú sústavu v stave schopnom prenášať maximum.

No a Lokálny zdroj vlastne ide proti tej časti platby za objem. Tým že si odberateľ postaví vlastný zdroj, zmenšuje objem nakupovanej elektriny a distribučka logicky prepraví menej. A tak aj dostane menej zaplatené.

Čo zaujíma odberateľa – realizátora Lokálneho zdroja

Realizátor budúceho Lokálneho zdroja bude najčastejšie podnikateľ, ktorý si spočítal, že je pre neho lacnejšie si časť elektriny sám vyrobiť ako ju nakovať od dodávateľa.

Nepredpokladám, že veľa LZ vznikne na domácnostiach. Pre výkony pod 10 kW a domácnosti je jednoduchšie riešiť Malý zdroj. Na ňom (MZ) môže odovzdať pokojne aj celú výrobu do DS, bez toho aby sa staral čo sa s energiou stane. Nie že by to malo ekonomický zmysel, ale dá sa. Pri LZ množstvo dodanej elektriny nesmie byť väčšie ako 10 % výkonu.

Nakoľko majitelia LZ budú bežní podnikatelia v úplne inej činnosti ako je výroba elektriny, tak pre nich je podstatné riešiť svoj “biznis” a nie sa starať o vnútorné detaily ako LZ má byť riešený. LZ bude slúžiť na ušetrenie nákladov na elektrinu, nie na zarábanie. A vôbec sa podnikateľom nemožno čudovať, že nevedia a ani nechcú vedieť ako distribučky fungujú, aké sú ich “starosti”.

Lokálny zdroj teda na základe vyššie uvedeného bude takmer vždy “podstatne” viac ako 10 kW, dosť často aj cez stovky kW. A treba si na rovinu povedať, že také zdroje by už nemali byť “jednoduché” alebo “zbúchané len tak”. Porucha na takom zdroji môže vážne ohroziť základné fungovanie samotnej firmy. Dokonca môžem silne odporučiť aby si budúci vlastník vybral len kvalitného dodávateľa s kvalitnými komponentami a systémom riadenia.

Aké podklady pre DS majú zmysel?

VSD požaduje priložiť tieto dokumenty:

 • súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností a list vlastníctva,
 • situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačením umiestnenia malého zdroja,
 • situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta susedných objektov (aj s popisnými číslami),
 • katalógový list fotovoltických panelov, striedača / invertora, generátora, motora,
 • osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle §12 ods. 2) zákona č. 251/2012 Z.z.

Rozoberme si teda jednotlivé požadované dokumenty.

Súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností a list vlastníctva

I napriek tomu, že sa táto požiadavka javí ako nadnesená, tak si treba uvedomiť, že zákon hovorí, že LZ musí byť zrealizovaný na existujúcom odbernom mieste. Súčasne, ak LZ bude fotovoltika, tak musí byť zrealizovaný na budove (streche alebo fasáde), a tým sa dostaneme k tomu, že realizácia LZ bude musieť riešiť Oznámenie drobnej stavby na stavebnom úrade. A teda súhlas vlastníka aj tak bude majiteľ LZ potrebovať.

Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačením umiestnenia malého zdroja

Podobne ako pri prvom dokumente takáto mapa bude potreba pre stavebný úrad. Navyše pôjde o investície v rádoch tisícov až státisícov € a mať v poriadku dokumentáciu bude potrebné aj pre poisťovňu. Tu dokonca odporúčam konzultovať realizáciu LZ s poisťovňou predom a určite aj poistku nehnuteľnosti rozšíriť o zodpovednosť za LZ samotný.

Navyše dnes už nie je problém pre väčšinu stavieb si takúto mapu stiahnuť z webového katastra. Odkazy na možnosti tu: Katastrálny portál, Kataster nehnuteľností.

Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta susedných objektov (aj s popisnými číslami)

Podobne ako v predchádzajúcom prípade je to ľahko obstarateľný dokument.

Katalógový list fotovoltických panelov, striedača / invertora, generátora, motora

Tento dokument je v podstate nezmyselný. V čase žiadosti o rezerváciu kapacity bude jasné iba, že je to zdroj zo slnečnej energie alebo iný typ (bioplyn, voda, vietor, …). Na druhú stranu, takýto dokument nezaväzuje k použitiu tej ktorej technológie panelov alebo iných komponent.

Pre upokojenie byrokratickej hydry odporučím dodať katalógové listy zamýšľaných panelov a striedačov. Do hlavičky takéhoto papiera to aj označiť ako “Plánovaná technológia”.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia v zmysle §12 ods. 2) zákona č. 251/2012 Z.z.

Tak ako som písal vyššie, takýto dokument LZ ani nemôže dodať, lebo je pre FV nad 500 kW a pre iná zdroje až nad 1 MW., pozn. autora).

Záver

Pevne verím, že ostatné dve regionálne DS a desiatky miestnych DS nebudú vo svojich formulároch na “žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja” preháňať s požiadavkami.

Na prvé realizácie si budeme musieť počkať:

 • najskôr musí vstúpiť zákon do účinnosti. To nastane 1. 1. 2019,
 • prevádzkovatelia distribučných spoločností budú musieť zverejniť formuláre žiadostí. Prvý to už robil,
 • Ministerstvo hospodárstva však ešte musí určiť koľko sa tento rok bude môcť pripojiť Lokálnych zdrojov. Zo zákona má na to termín do do 28. februára 2019.

Takže tí čo by už chceli mať svoj vlastný zdroj majú dve možnosti:

 1. nepodnikanie v energetike (výroba výlučne na vlastnú spotrebu) – do 500 kW FVZ alebo do 1 MW iná technológia OZE.
 2. Malý zdroj do 10 kW – iba pre domácnosti.

Detaily tu: Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

Komentáre

comments

Jedna myšlienka na “Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.