Finálne rozhodnutie “Čo s G-komponentom” pre výrobcov sa blíži

Od 1. 1. 2014 si výrobcovia elektriny (nie len z OZE) užili dosť peripetií s protiprávnou legislatívnou úpravou vyhlášky ÚRSO, ktorá zaviedla tzv. G-komponent – platbu za rezerváciu výkonu výrobcov. SAPI od počiatku proti tejto platbe (poplatku) bojovalo a nakoniec vďaka poslancom NR SR a právnickej kancelárii Semančín a Poláček dosiahla na Ústavnom súde SR verdikt o protiústavnosti tejto platby. Bohužiaľ to nebol koniec, ale ďalší začiatok. RDS ďalej túto platbu fakturujú, lebo si právo vysvetlili po svojom. Preto viacerí výrobcovia elektriny z OZE riešia zastavenie tejto fakturácia na súde.

G-komponent a premlčacia doba

Vec sa vyvinula tak, že výrobcovia elektriny majú rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), ktoré hovorí, že platba G-komponentu bez zmluvy o prístupe je neprípustná.  V podstate sú dve skupiny výrobcov elektriny z OZE – tí čo z nejakého dôvodu mali, alebo ešte majú, zmluvu o prístupe. A druhá – tí čo nikdy takú zmluvu nikdy nemali. U tejto druhej skupiny je “celkom jasné” že by nemali platiť a minulé platby by im mali byť vrátené. U skupiny s bývalou, alebo súčasnou, zmluvou o prístupe je to “kúsok” komplikovanejšie. Ale ako sme písali, tak výrobca elektriny OZE prístup nepotrebuje a nevyužíva prístup (viď vložený box).

V realite rozhodnutie ÚS SR síce povedalo, že G-komponent majú platiť iba tí, čo prístup využívajú a majú zmluvu o prístupe. Avšak regionálne distribučné spoločnosti (RDS) im tento poplatok ďalej fakturujú a “strhávajú” z ceny elektriny vyrobenej z OZE. Takže výrobcovia sa nie len nedočkali financií, ktoré im boli fakturované protiprávne, ale ešte aj naďalej musia platiť platby, na ktoré RDS nemá zákonné oprávnenie.

Jediná cesta ako neplatiť je súdiť sa

Tí čo chcú svoje financie späť majú jedinú možnosť ako sa k nim dostať – ísť cestou súdnej žaloby. Nanešťastie rozhodnutie či sa súdiť je ovplyvnené viacerými faktormi – je potreba kopu času, množstvo ďalších financií a dobrého právnika. Prvé dva faktory (čas a peniaze) netreba vysvetľovať. Pojem “dobrý právnik” je potrebné brať z toho pohľadu, že energetike a jej legislatívnym zákutiam sa bežne nevenujú ani sudcovia a ani advokáti.

Na výrobcov sa však “hrnie” ďalšia prekážka: možnosti žalovať tieto platby ohrozuje premlčacia doba. Podľa advokáta Pavla Poláčka začne premlčacia doba plynúť už v januári 2018 – viď rozhovor tu: Je najvyšší čas podať žalobu ohľadom G-komponentu. Čas na rozhodnutie je teda celkom krátky.

Rozhodnutie si “svoje financie brániť” určite ovplyvňujú financie, odborné zastupovanie pred súdom nie je lacná záležitosť. A spôsob “hromadnej žaloby”, ako poznáme z amerických procesov, u nás priamo nie je možná. Nedávno som však “započul”, že aj v našom súdnictve sa podobný inštitút otvoril. Preto EnergiaWeb oslovili tri najznámejšie advokátske kancelárie zaoberajúce sa energetikou. Položili sme im v tejto súvislosti tri rovnaké otázky a prinášame vám ich odpovedi.

Otázky k spoločnému postupu v G-komponente

  • V prípade “G-kopmponentu” ide, i napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR, o komplikovanú podstatu a celkom dosť veľké peniaze pre jednotlivých účastníkov. Jedna z možností ako situáciu riešiť by bol spoločný postup viacerých výrobcov. Od leta je aj na Slovensku možný postup “spoločnými žalobami”. Máte s týmto spôsobom skúsenosti? Mohli by ste ho stručne a ľudsky (nám neodborníkom) priblížiť?
  • Je tento postup vhodný aj pre výrobcov v prípade “G-komponentu”?
  • Čo vy odporúčate tým, ktorí sa ešte pripravujú o svoje peniaze bojovať na súde?

Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.  

V prípade “G-komponentu” ide, i napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR, o komplikovanú podstatu a celkom dosť veľké peniaze pre jednotlivých účastníkov. Jedna z možností ako situáciu riešiť by bol spoločný postup viacerých výrobcov. Od leta je aj na Slovensku možný postup “spoločnými žalobami”. Máte s týmto spôsobom skúsenosti? Mohli by ste ho stručne a ľudsky (nám neodborníkom) priblížiť?

Civilný sporový poriadok umožňuje, aby na strane žalobcu vystupovalo viacero subjektov. V prípade G-komponentu tak možno uvažovať o tom, že viacerí výrobcovia podajú spoločne jednu žalobu. V rámci tejto žaloby by si každý výrobca uplatnil svoje nároky osobitne. Na základe takejto žaloby by sa začalo jedno konanie, ktoré bude vedené pod jednou spisovou značkou. Rovnako aj pojednávania sa budú konať pre všetkých žalujúcich výrobcov spoločne.

Je tento postup vhodný aj pre výrobcov v prípade “G-komponentu”?

Na prvý pohľad sa môže tento postup javiť ako výhodnejší. Je však potrebné pozrieť sa na takúto situáciu komplexnejšie a zohľadniť aj praktickú stránku. Podľa nášho názoru, rýchle a hospodárne rozhodnutie vo veci možno dosiahnuť najmä tým, že spor bude čo najjednoduchší, skutková stránka čo najjasnejšia a právnych otázok bude čo najmenej. Máme skúsenosti s viacerými spormi, v ktorých sa súdil len jeden výrobca. Distribučná spoločnosť bojovala veľmi dôsledne, predložila desiatky strán dokumentov, ktoré sa viažu k jeho činnosti a využívala každú námietku či nejasnosť.

Neviem si predstaviť množstvo dokumentov a námietok, ktoré by sa vzťahovali k niekoľkým výrobcom naraz v jednom spore. Aj keď sa to spočiatku nezdá, situácia každého výrobcu je špecifiká a aj malé rozdiely (napr. v niektorých zmluvách) môžu otvoriť nové otázky. Nikto Vám nemôže garantovať, že spoločná žaloba bude lacnejšia alebo rýchlejšia. Skôr naopak – dáva široký priestor pre rôzne prieťahy a komplikácie, a to aj v prípade, že všetci výrobcovia majú rovnakého právneho zástupcu. A to už vôbec nehovorím, o tom, aké situácie môžu vznikať medzi jednotlivými výrobcami, ak v niektorom štádiu konania budú mať na vec iný názor. Samostatná je otázka delenia nákladov a prípadných trov konania, keďže jednotliví výrobcovia majú odlišnú výšku platieb.

Ak by som to mal zhrnúť, pri žalovaní G-komponentu odporúčame podať každému výrobcovi jednu žalobu, ktorá bude stručná, jasná a bude vytvárať minimálne riziko pre rôzne právnické kľučky.

Čo vy odporúčate tým, ktorí sa ešte pripravujú o svoje peniaze bojovať na súde?

Mali by sa poponáhľať. Od januára sa jednotlivé platby začnú premlčiavať, čo znamená, že po námietke distribučnej spoločnosti ich súd nebude môcť výrobcovi priznať. Odporúčame zanalyzovať si aktuálny stav, pripraviť predžalobnú výzvu a následne aj samotnú žalobu. Je potrebné počítať s tým, že príprava na takýto súdny spor nie je jednoduchá, jedná sa o pomerne špecifickú právnu oblasť. Zo skúsenosti tiež vieme, že stratégiu je dobré stanoviť si hneď na začiatku. To všetko zaberie nejaký čas.

Kontaktné údaje na Pavla Poláčka: ppolacek@polacekpartners.sk +421 908 625 242

Advokát Rastislav Hanulák, partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group.

V prípade “G-kopmponentu” ide, i napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR, o komplikovanú podstatu a celkom dosť veľké peniaze pre jednotlivých účastníkov. Jedna z možností ako situáciu riešiť by bol spoločný postup viacerých výrobcov. Od leta je aj na Slovensku možný postup “spoločnými žalobami”. Máte s týmto spôsobom skúsenosti? Mohli by ste ho stručne a ľudsky (nám neodborníkom) priblížiť?

Ide o tzv. samostatné procesné spoločenstvo, určitú formu kolektívnej žaloby. Nový Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 (náhrada za zrušený Občiansky súdny poriadok) umožňuje vystupovať na strane niektorej procesnej strany aj viacerým osobám, ktoré však čo do svojich nárokov vystupujú v spore samostatne.

Výhodou tohto typu konania je možnosť využitia rovnakého skutkového a právneho základu pre žalobu o vrátenie súm zaplateného G-komponentu. Naša advokátska kancelária zastupuje takto celkovo 55 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kumulatívne sa domáha vrátenia sumy vo výške takmer 4 milióny eur plus úroky z omeškania.

Je tento postup vhodný aj pre výrobcov v prípade “G-komponentu”?

Ak sa bavíme o období od zavedenia G-komponentu do rozhodnutia ústavného súdu, z dôvodu zhodného skutkového a právneho základu je takýto postup vhodný. Rozdielne sú len sumy žalovaných nárokov jednotlivých výrobcov, keďže títo sa medzi sebou líšia veľkosťou inštalovaného výkonu svojich zariadení.

Podľa nášho názoru ide o zaujímavý nástroj na zvýšenie hospodárnosti konania. Na druhej strane, nemožno vylúčiť, že súdy si túto otázku interpretujú inak a pôvodne kolektívnu žalobu rozdelia na množstvo samostatných konaní. V takom prípade sa tento nový, dobre mienený inštitút minie svojmu účelu.

Čo vy odporúčate tým, ktorí sa ešte pripravujú o svoje peniaze bojovať na súde?

Všetkým výrobcom, ktorých sa otázka G-komponentu týka odporúčam dobre si zvážiť všetky okolnosti a zabojovať o svoje práva. Začiatkom budúceho roka sa začnú premlčiavať nároky za prvé mesiace roka 2014, preto je takáto úvaha plne na mieste.

Kontakt: Advokát Rastislav Hanulák, partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. rastislav.hanulak@clg.sk

Mgr. Mária Sadloňová, advokátka advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

V prípade “G-kopmponentu” ide, i napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR, o komplikovanú podstatu a celkom dosť veľké peniaze pre jednotlivých účastníkov. Jedna z možností ako situáciu riešiť by bol spoločný postup viacerých výrobcov. Od leta je aj na Slovensku možný postup “spoločnými žalobami”. Máte s týmto spôsobom skúsenosti? Mohli by ste ho stručne a ľudsky (nám neodborníkom) priblížiť?

Inštitút spoločných žalôb v pravom zmysle slova nie je na konania týkajúce sa G-komponentu aplikovateľný, nakoľko prichádza do úvahy len v správnom súdnictve – teda voči orgánom verejnej správy. Výrobcovia, ktorí podali voči distribučným spoločnostiam žalobu na zaplatenie G-komponentu, však majú možnosť domáhať sa spojenia svojich žalôb voči distribučným spoločnostiam do jedného spoločného konania.

Spoločné konanie sa od klasického konania odlišuje minimálne. Súd síce pojednáva o všetkých spojených nárokoch spoločne, avšak vo výslednom rozhodnutí rozhodne o každom nároku samostatne. Predpokladom spojenia do spoločného konania je skutkový súvis medzi žalobami. V spojenom konaní sa budú rozhodujúce skutočnosti, zhodné pri všetkých žalobách, posudzovať iba raz.

Účelom spojenia do spoločného konania je hospodárnosť konania. Výrobcovia spoločným konaním predovšetkým znížia náklady na trovy konania, a to napríklad aj tým, že splnomocnia spoločného právneho zástupcu.

Je tento postup vhodný aj pre výrobcov v prípade “G-komponentu”?

Spojenie žalôb do jedného konania je vhodné aj pre výrobcov v prípade G-komponentu za predpokladu, že podajú návrh na spojenie do spoločného konania v skutkovo súvisiacich veciach.

To znamená, že minimálne jednu samostatnú skupinu by mali tvoriť tí výrobcovia, ktorí sa domáhajú G-komponentu aj napriek tomu, že majú uzatvorenú zmluvu o prístupe, a druhú samostatnú skupinu tí výrobcovia, ktorí zmluvu neuzatvorili alebo ju vypovedali.

Čo vy odporúčate tým, ktorí sa ešte pripravujú o svoje peniaze bojovať na súde?

Výrobcovia, ktorí ešte nepodali žalobu na súde, by si mali predovšetkým dávať pozor na premlčanie ich nárokov. Keďže judikatúra ohľadom dĺžky premlčacej doby nie je jednotná, môže táto otázka spor výrazne skomplikovať.

Kontakt: Mgr. Mária Sadloňová, advokátka advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. maria.sadlonova@dhplegal.com

 

Záver

Ako väčšinou v reálnom živote – rozhodnúť sa musia sami výrobcovi. Vo všeobecnosti veľmi vítam inštitút “samostatného procesného spoločenstva“, i keď som presvedčený, že kým si na takýto postup zvyknú aj naše súdy, tak to chvíľu bude trvať. Určite to je vhodný nástroj ako sa väčšie množstvo “drobných” poškodených v tej istej veci môžu spojiť a v konečnom dôsledku sa lacnejšie domôcť spravodlivosti.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.