Novelizácia Zákona o podpore OZE – pripomienky KUVOZE a iných

Vo štvrtok (16. 3.) sa skončilo obdobie na pripomienky k novele zákona o podpore OZE. O začatí pripomienkovania sme písali. Formálne sa novela týka len “transpozície legislatívy EÚ týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív”. Plus “zároveň sa spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia na základe požiadaviek aplikačnej praxe”. Reálne je to tak, že z hľadiska OZE, to je v návrhu MH SR nepodstatná novela. ALE samotné MPK (medzirezortné pripomienkové konanie) je otvorené k akémukoľvek návrhu v oblasti zákona. A to je výzva aj nebezpečie. Ako sa s tým popasovali pripomienkujúci?

Najviac pripomienok k obsahu zákona

V priebehu pripomienkovania bolo podaných 253 podnetov k textu novely zákona. Najviac sa ich týkalo samotnej novelizovanej časti. Medzi najaktívnejšími pripomienkujúcimi môžme nájsť týchto: Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu a Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z – je to aj logické, veď je to ich prirodzená oblasť pôsobnosti. Ale aktívne pripomienkovali aj AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky),  ZPSR (Združenie podnikateľov Slovenska),  RÚZ SR (Republiková únia zamestnávateľov) a Klub 500. Ich motivácia tiež je celkom jasná. Benzín a naftové palivá tvoria slušnú časť ich nákladov na podnikanie. Zúčastnil sa aj štát – napr.  MF SR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky),  MPRV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky). Medzi silnými pripomienkovateľmi nájdeme aj Potravinársku komoru Slovenska a Združenie pre aplikovaný výskum a vývoj. Najmä to posledné je zvláštny subjekt, sídlia u nás v Liptovskom Mikuláši, majú osvedčenie na výskumnú činnosť od MŠVVŠ SR, ale žiaden web a ani google o nich moc nevie.

Pripomienky nad rámec novely

Ako sme už písali, tak pripomienky sa podľa zákona (Zákona č. 400/2015 Z. z.) nemusia týkať iba samotnej novelizovanej oblasti. Môže byť navrhnutá novelizácia čohokoľvek z predmetu zákona. Samozrejme zodpovedný predkladateľ v rozoporovom konaní bude “diskutovať” o tom, či tento návrh príjme, alebo odmietne. Je to slušná výzva pre návrh úprav, ale tiež nebezpečie, že iný subjekt navrhne (pre nás) niečo neprijateľné. Čo som predpokladal, tak sa aj stalo. Viaceré subjekty navrhujú úpravy zákona o podpore OZE.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.)

Tí navrhujú viacero úprav, ktoré posilňujú ich pozíciu. Z poskytovania údajov o výrobe elektriny chcú urobiť zákonnú povinnosť a túto sankcionovať. Je to logický krok, len keby ale aj bol sprevádzaný znížením počtu rovnakých hlásení inde. Určitý náznak je v ich návrhu na zdielanie údajov medzi OKTE a RDS.

Nebezpečnejší návrh je doplniť do §9 nový ods. 9: „(9) Výrobca elektriny s právom na podporu uchováva údaje o množstvách elektriny zaznamenané určeným meradlom počas doby piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“ Technicky je to nezmysel. Výrobca údaje o dodávke elektriny na straty RDS dostáva buď mailom, alebo si ich opisuje z webovej tabuľky. Údaje o výrobe na doplatok sú pre zdroje do 1 MW (všetky okrem slnečných) alebo do 100 kW (slnečné) vybavené iba priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov (§ 41 energetického zákona).To znamená že údaje sú v elektromeri a výrobca ich odpisuje z tohto meradla. Zaznamenávať a uchovávať podľa návrhu je teda technický nezmysel. Navyše tieto údaje sú súčasťou fakturačných dokladov. Tie sa, podľa iného zákona, zachovávajú minimálne 5 rokov. Takže duplikované ukladanie postráda zmysel.

SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)

SSE požaduje doplniť do § 4 nový odsek (12) v nasledovnom znení: “(12) Výrobca elektriny, ktorý podľa odseku 2 písm. c) oznámi úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), je povinný v nasledujúcom kalendárnom roku dodať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, celý objem vyrobenej elektriny za cenu elektriny na straty, okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo elektriny dodanej bez použitia regionálnej distribučnej sústavy.

Z pohľadu SSE ide o logický návrh, doposiaľ bola cena na krytie strát vyššia ako trhová cena elektriny. Tento rok sa (asi) prvýkrát zmenila situácia a cene elektriny na straty vo výške 26,9339 €/MWh je na úrovni, alebo aj často pod úrovňou, tej trhovej. Výrobcovia môžu byť v pokušení dodávať nimi vyrobenú elektrinu inému subjektu za trhovú cenu. Tým, však dochádza k zásadným posunom na trhu. Problém je treba vidieť zo strany SSE – tá “konečne” môže dostávať lacnú OZE elektrinu. A namiesto generovania strát na nej by mohla generovať profit. Ale ja osobne takúto zmenu odberateľa (z povinného na komerčný) neodporúčam ani výrobcom. Lebo z jednoduchého modelu povinného výkupu sa dostávajú do oblasti “štandardnej” dodávky podľa energetického zákona. A povinnosti a vzťahy sú v tomto zákone o dosť viac komplexné.

SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)

Zaujímavý návrh od SPP ukazuje, že situácia v energetike, a to nie len elektrickej, sa mení. Navrhujú nad rámec návrhu v § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 na koniec doplniť slová „alebo plyn z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa“ a zároveň v § 2 ods. 4 psím. c) a e) zákona č. 309/2009 na koniec doplniť slová „alebo plyn z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.

Odôvodnenie SPP: Zákon č. 309/2009 o podpore OZE v zmysle definícií obmedzuje bioplyn, resp. biometán len na plyn, ktorý bol vyrobený z biomasy. Technologický pokrok však v blízkej budúcnosti umožní, v procese elektrolýzy pri prebytkoch elektriny vyrobenej v slnečných alebo veterných elektrárňach, výrobu syntetického plynu za použitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom takýto plyn by mal byť vzhľadom na jeho charakter považovaný za bioplyn, resp. biometán. V nadväznosti na uvedené navrhujú, aby definície umožnili považovať takto vyrobený plynu za bioplyn, resp. biometán. Podpora používania takto vyrobeného plynu bude mať následne vplyv na rozšírenie technológií výroby plynu a nepriamo aj na zvýšenie predikovateľnosti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a tým aj ak jej lepšiemu zapojeniu do systému energetiky a umožní odstrániť niektoré zvýhodnenia týchto zdrojov.

Dôsledky sú zatiaľ ťažko odhadnuteľné. Určite však v SPP majú pravdu, že rôzne formy “vodíkového” hospodárstva sú na vzostupe.

ZSDis (Západoslovenská distribučná, a.s.)

ZSDis sa zameralo najmä na procesnú stránku § 4a – malý zdroj (MZ) bez podpory doplatkom ako nepodnikanie. Okrem iného chcú riešiť funkčnú skúšku u MZ, ktorý použije inú technológiu ako keď žiadal rezerváciu kapacity. Viaceré zmeny sa týkajú lehôt a povinností pri pripájaní MZ. Tieto zmeny sú v podstate ku prospechu rozvoja MZ.

Problematickejšia už je úprava § 4a, ods. (2) keď navrhujú doplniť nové písm. “e) podanie písomného oznámenia o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje: 1. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor, 2. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2., 3. projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia malého zdroja a vyvedenia výkonu do distribučnej sústavy, 4. platnú správu z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky malého zdroja a zariadenia prostredníctvom ktorého je malý zdroj pripojený do distribučnej sústavy“. Požadovať revíziu je v poriadku a správne, predsa len ide o zdroj elektriny. Ale “projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia malého zdroja a vyvedenia výkonu do distribučnej sústavy“? MZ “nevyvádza”a výkon do DS, elektrina ide do elektrickej sústavy domu a iba prebytky po tej istej existujúcej kabeláži idú do DS. Navyše “projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia malého zdroja” – záleží čo si pod týmto pojmom predstavujú. Ale “z aplikačnej praxe” to skôr bude papierová šikana.

Úplne nezmyselný je návrh v § 4a, ods. (2) doplniť nové písm. “d) uzavretá zmluva o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy,” Odôvodnenie: Nevyhnutnou podmienkou pripojenia akéhokoľvek zariadenia na výrobu elektriny, a teda aj malého zdroja je aj zmluva o prístupe do distribučnej sústavy. – Toto odôvodnenie je účelové zavádzanie. OZE reálne prístup do DS nepotrebujú. Je to len pokus o obídenie rozhodnutia Ústavného súdu k G-komponentu. Viac k téme tu: Pripojenie/prístup – ako von z G-komponentu?

Podobne ako SSE aj ZSDis požaduje dodať celý objem nespotrebovanej elektriny z OZE. Pripomienky viď SSE.

Pripomienky zjednodušenia postavenia OZE

Tak ako sa klasické energetické subjekty snažia situáciu malým výrobcom komplikovať, tak sú subjekty, ktorých snaha je opačná: jednoduchšia výroba elektriny z OZE v malom. Jeden z nich je práve v nadpise spomínaná Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE.

KUVOZE má 4 pripomienky z dvoch oblastí: A. okolo povinností k 15. 8. a B. zjednodušenie okolo MZ.

Zjednodušenie MZ

Súčasná prax (nesprávna) niektorých RDS, je že požadujú dokument “potvrdenie o pôvode elektriny” a chcú riešiť aj situáciu so zodpovednosťou za odchýlku. Uplatnením týchto dvoch zmien by sa tieto dva body na RDS vyriešili.

Celé znenie pripomienok:

§ 5 Do ods. (6) vložiť nové písm. “d) v prípade výrobcu podla § 4a môže byť poskytnutie práva podľa § 3 ods. (1) písm. d) súčasťou zmluvy o pripojení výrobcu.” Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava. Malý zdroj podla § 4a nemusí mať zmluvu o dodávke z písm a) a tak je právo na prevzatie odchýlky nevykonateľné. Zásadná pripomienka
§ 3 ods. (13) text odseku: “Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.” doplniť na konci vety o ” a § 7.”. Odôvodnenie: poznatok z praxe, kedy sa odsekom 13 zrušila povinnosť podľa § 4 ods. 2, ale prevádzkovatelia distribučných sústav tieto povinnosti požadujú plniť podľa § 7. Zásadná pripomienka

Povinnosti k 15.8.

Uplatnenie § 4 ods. (2) písm. c) a ods. (3) spôsobilo množstve výrobcov kopu problémov. Prišli celkom okolo 60 mil. €. 22. 3. a celá vec speje k rozuzleniu pred Ústavným súdom SR. Pričom je to vlastne umelý problém okolo zbytočnej (ale zákonnej) informačnej povinnosti. Viac detailov je tu: Blíži sa koniec kauzy „straty podpory“ nazývanej Akcia 1508. KUVOZE navrhuje túto povinnosť upraviť tak, aby sa nenahlasovalo, že výrobca “chce” zákonom udelenú podporu, ale naopak. Iba ak vie, že ďalší rok ju z nejakých (záhadných) príčin nebude vedieť využiť.

Druhá úprava je presunutie “sankcie” z § 4 ods. (3) tak kam patri – do správnych deliktov (§ 16).

Celé znenie pripomienok:

§ 4 ods. (3) Celý text odseku presunúť do § 16 Správne delikty ako nový odsek Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. § 4 ods. (3) nie je povinnosť ale správny delikt. Preto je potrebné zosúladiť jeho správne umiestnenie. Navyše za takto umiestnenú sankciu nenesie formálne žiaden subjekt zodpovednosť. Zásadná pripomienka
§ 4 ods. (2) písm. c) Pôvodný text nahradiť textom: “oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy neuplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o nevyužití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,” Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Výrobcovi je podľa § 3 udelenie právo na podporu na 15 rokov, a je teda zbytočná záťaž o právo každoročne žiadať. Poskytovanie informácie o “predpokladaného množstva dodanej elektriny” je tiež nadbytočná záťaž, nakoľko prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má presné merané údaje a úrad týmto predpokladom disponuje v rámci vydávania cenového rozhodnutia výrobcovi. Preto je vhodné po výrobcoch žiadať hlásiť opak – ak nechcú v nasledovnom kalendárnom roku využiť podporu. Zásadná pripomienka

Po rozporovom konaní na MH SR vás budeme aj tu informovať ako veci dopadajú.

 

O problematike novej energetiky riadenej reálnymi potrebami, decentralizovanej a lokálnej bude 30. 3. 2017 organizovaný 2. ročník konferencie Smart Energy Forum Bratislava. Na túto akciu vás srdečne pozývame. Ešte stále je možné sa prihlásiť tu: SmartEnergyForum.sk/prihlaska/.

 

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

Komentáre

comments

Jedna myšlienka na “Novelizácia Zákona o podpore OZE – pripomienky KUVOZE a iných

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.