Pozor, zákon o podpore OZE je v novelizácii

Podľa plánu legislatívnych úloh Vlády sa zákon o podpore OZE a VÚKV najskôr mal novelizovať, potom zasa nie. Teraz sa však definitívne novelizuje. Pre OZE v samotnom návrhu nie je žiadna zmena, ale to nás nesmie zbaviť vysokej pozornosti, lebo to čo do návrhu novely nedalo ministerstvo môže prísť zvonku (od pripomienkujúcich alebo poslancov).

MH SR dalo na pripomienkovanie novelu zákona č. 309/2009

Ministerstvo hospodárstva v piatok 24. 2. 2017 zverejnilo na pripomienkovanie novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Táto novela podľa predkladacej správy má “len” jeden ciel: “Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (ďalej len „smernica 2015/652“) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „smernica 2015/1513“). Zároveň sa spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. na základe požiadaviek aplikačnej praxe.

Na prvý pohľad sa teda zdá, že s OZE až tak nemá táto novela moc spoločné. Ale záverečná veta z citácie cieľov vyššie zdvihla značne prah mojej pozornosti. Vlastný návrh skutočne obsahuje len transpozíciu spomínaných smerníc. Ale aj tá má svoje malé úskalia.

Nebezpečie a výzva pre stávajúce OZE

Samotný návrh novely pre funkčné OZE a KVET neprináša žiadnu úpravu, a to i napriek vete z predkladacej správy: “ Zároveň sa spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. na základe požiadaviek aplikačnej praxe.“. A tu vidím dve polohy – nebezpečie a príležitosť/výzvu.

Nebezpečie

Už sme sa naučili, že zmeny do legislatívy neprichádzajú len od samotného predkladateľa (tu MH SR). Svoju cestu si nebezpečné zmeny môžu nájsť buď vo fáze tohto medzirezortného pripomienkovania (MPK), alebo potom pri samotnom prerokovaní v NR SR.

Zatiaľ čo návrhy na zmeny v MPK sú relatívne viditeľné (tu: Zobraziť pripomienky a tu Zobraziť hromadné pripomienky) a je možné aj dať protipripomienku, tak nad poslaneckými návrhmi a doplneniami majú “kontrolu” už len samotní poslanci. Treba však aj povedať, že ani režim “protipripomienok” nie je úplne štandardný. Ale nakoľko nie je zákonom zakázaný, tak využitie ústavného práva osoby robiť čokoľvek čo zákon nezakazuje (viď tu v čl. 2 ods. (3)) nám túto možnosť dáva.

Druhé nebezpečie je aj v samotnom návrhu. Pri pozornom čítaní vlastne novela znemožňuje používanie akéhokoľvek po domácky vyrobeného paliva. Či už je to použitie “vypáleného” rastlinného oleja v klasickom naftovom motore, alebo DYI nafty vyrobenej v dielni alebo garáži. Je to síce dosť minoritná záležitosť, ale tento návrh zasa zvyšuje monopol štátu a veľkých fyriem na nejakú činnosť.

Príležitosť/výzva

Rovnako ako nebezpečie neželaného návrhu na zmeny aj my, ako pripomienkujúci, máme možnosť žiadať akúkoľvek (dodám rozumnú) úpravu pripomienkovaného predpisu. Vyplýva to zo Zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ten v § 10 ods. (3)  hovorí: “Pripomienkou k právnemu predpisu je v určenej lehote uplatnený, jednoznačne formulovaný a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu právneho predpisu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, ktorých predmetom nie je navrhnutie nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, ak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Na podnety, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa tohto odseku, predkladateľ nie je povinný prihliadať.

Tento zákon nám teda dáva možnosť žiadať zaradiť do návrhu novely akúkoľvek úpravu, ktorú vidíme v danom čase potrebnú. Samozrejme je potrebné splniť podmienku, že pripomienka má zásadný charakter, tak aby predkladateľ pri jej neakceptácii musel zvolať rozporové konanie a o návrhu sa ešte dalo rokovať. A i tak má právo predkladateľ návrhu pripomienkovaného predpisu (tu MH SR a novela zákona o podpore OZE) pripomienku neakceptovať. Avšak táto neakceptovaná pripomienka už putuje na rokovanie Vlády SR a aj do rokovania NR SR. Ktorýkoľvek člen vlády alebo parlamentu sa môže pýtať, prečo nebola pripomienka akceptovaná a žiadať ju zaradiť do textu novely.

Záverečná výzva

Zákon o podpore OZE sa definitívne otvára k zmenám. Tieto navrhované zmeny sú síce mimo OZE, ale využime svojho práva, daného Ústavou SR a zákonmi, prispieť k textu navrhovaných zákonov. Využite subjekty, ktoré majú možnosť podať zásadnú pripomienku – SAPI, zakrátko aj KUVOZE, RÚZ, …) alebo pripomienky dajte sem na EnergiaWeb.sk a my ich spracujeme a využijeme predchádzajúce subjekty.

Času je zatiaľ celkom dosť – dátum konca MPK je 16.03.2017.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.