Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO

Ako sme vás informovali, tak energetiku čaká komplexná zmena legislatívy. Väčšina plánov sa týka Ministerstva hospodárstva a budúceho roku. Začíname však novelo vyhlášky ÚRSO, ktorá je na pripomienkovaní do 30. 11. 2016.

Aby sme začali hneď zostra, tak tento návrh je protiústavný. Je ho možné pripomienkovať na portáli legislatívnych návrhov.

Ja ako verejnosť ho môžem pripomienkovať len ako obyčajné, avšak všetky pripomienky sú závažné. Hneď prvá je snahou obchádzať rozhodnutie Ústavného súdu. Chcem opätovne poznamenať, že ÚRSO je sice nezávislý štátny orgán, avšak nie je nezávislé na znení zákonov a rozhodnutí najvyššej súdnej moci.

Vznesené pripomienky

Pripomienka závažná:

Bod 3. “V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri zariadení na výrobu elektriny aj na základe zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy“. ” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: nie každý výrobca potrebuje prístup do sústavy. Je to nedovolené obchádzanie rozhodnutia Ústavného súdu č. 220/2016 Z.z. Týmto ustanovením sa zavádza povinnosť platiť rezerváciu distribučnej kapacity tým, ktorí distribúciu a teda aj prístup nevyužívajú.

Pripomienka závažná:

Bod 11. V § 11 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Platba za prevádzkovanie systému sa účtuje na koncovú spotrebu elektriny koncovému odberateľovi elektriny pri prevádzke preukázateľne oddelenej od sústavy.“.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: Ustanovenie rozširuje platbu nad rámec zákona (zákon č 251/2012 § 2 písm. b) ods. 8). Navyše je nevykonateľné, lebo takýto koncový odberateľ nemá zákonnú povinnosť túto spotrebu merať. Nie je teda možné ju účtovať.

Pripomienka závažná:

Bod 12. § 12 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Výrobca elektriny podľa odsekov 1 a 2 predkladá úradu do 31. mája osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny údaje podľa prílohy č. 14a.“” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: Ustanovenie zavádza mnohonásobnú informačnú povinnosť, tam kde ÚRSO už informáciu má podľa iného zákona alebo vyhlášky. Nie je to len informačná duplicita, ale zbytočná administratívna záťaž poskytovať informáciu, ktorú výrobca už viackrát poskytol ÚRSO, OKTE aj prevádzkovateľovi RDS. Ak ÚRSO takúto informáciu nevie v svojom systéme zachovať, môže ju získať od operátora trhu, ten ju má v svojom systéme na 5 rokov dopredu a s históriou viac ako t-2. Navyše takéto duplicitné odovzdávanie informácie odporuje zásade dobre spravovanej spoločnosti: “informáciu štátnemu orgánu odovzdať raz a štát takúto informáciu zdiela medzi svojimi orgánmi”.

Pripomienka závažná:

Bod 13. § 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy predkladá úradu do 31. mája údaje podľa prílohy č. 14b.“” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: Ustanovenie zavádza mnohonásobnú informačnú povinnosť, tam kde ÚRSO už informáciu má podľa iného zákona alebo vyhlášky. Nie je to len informačná duplicita, ale zbytočná administratívna záťaž poskytovať informáciu, ktorú prevádzkovateľ prenosovej sústavy už viackrát poskytol ÚRSO a OKTE. Ak ÚRSO takúto informáciu nevie v svojom systéme zachovať, môže ju získať od operátora trhu, ten ju má v svojom systéme na 5 rokov dopredu a s históriou viac ako t-2. Navyše takéto duplicitné odovzdávanie informácie odporuje zásade dobre spravovanej spoločnosti: “informáciu štátnemu orgánu odovzdať raz a štát takúto informáciu zdiela medzi svojimi orgánmi”.

Pripomienka závažná:

Bod 14. § 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy predkladá úradu do 31. mája údaje podľa prílohy č. 14c.“.” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: Ustanovenie zavádza mnohonásobnú informačnú povinnosť, tam kde ÚRSO už informáciu má podľa iného zákona alebo vyhlášky. Nie je to len informačná duplicita, ale zbytočná administratívna záťaž poskytovať informáciu, ktorú prevádzkovateľ distribučnej sústavy už viackrát poskytol ÚRSO a OKTE. Ak ÚRSO takúto informáciu nevie v svojom systéme zachovať, môže ju získať od operátora trhu, ten ju má v svojom systéme na 5 rokov dopredu a s históriou viac ako t-2. Navyše takéto duplicitné odovzdávanie informácie odporuje zásade dobre spravovanej spoločnosti: “informáciu štátnemu orgánu odovzdať raz a štát takúto informáciu zdiela medzi svojimi orgánmi”.

Pripomienka závažná:

Bod 67. “Príloha 14a, 14b a 14c” – navrhujeme zrušiť.

Dôvod: Zrušením bodu 12, 13 a 14 sú tieto prílohy zbytočné.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.