TS: Spoločné stanovisko advokátov k platbe za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent)

G-komponent je jedna smutná časť legislatívy a energetiky. Došlo tu k porušení ústavy, ale viacerí zainteresovaní a zodpovední sa tvária ako, že sa nič nedeje. Preto som rád, že sa opätovne spojili významné advokátske autority z oblasti energetickej legislatívy a vydali spoločné stanovisko.

Spoločné stanovisko advokátov k platbe za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent)

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vo svojom rozhodnutí PL. ÚS 17/2014-132 zo dňa 22.6.2016 vyhlásil za neústavnú časť vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou bola pre výrobcov elektriny zavedená povinnosť platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy. Podľa ústavného súdu povinnosť platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy pre tých výrobcov elektriny, ktorí s prevádzkovateľom distribučnej sústavy nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva o prístupe“) odporuje Ústave Slovenskej republiky a európskemu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Záleží nám na tom, aby sme žili v právnom štáte, kde sú dodržiavané zákony a záväzné rozhodnutia všeobecných súdov aj ústavného súdu.

Sme však nútení konštatovať, že aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu sú výrobcovia elektriny, ktorí nemajú platne uzavretú zmluvu o prístupe, aj naďalej nútení platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy. Ak tak neurobia, v mnohých prípadoch je im formou jednostranného zápočtu znížená zákonná podpora vo forme doplatku. Ak zmluvu uzatvorenú majú a rozhodnú sa ju vypovedať, jeden z prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy im hrozí odpojením. V kontexte nerešpektovania zverejneného rozhodnutia ústavného súdu a vzhľadom na závažnosť situácie a jej spoločenský dopad sme sa rozhodli zaujať toto spoločné stanovisko:

  1. Povinnosť platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy pre tých výrobcov elektriny, ktorí s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy nemajú platne uzavretú zmluvu o prístupe nemá právny základ. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nie je oprávnený od takýchto výrobcov platbu za prístup do distribučnej sústavy požadovať a ani vykonávať jednostranné zápočty oproti podpore doplatkom.
  1. Výrobcovia elektriny, ktorí vyrobenú elektrinu dodávajú prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, alebo ním poverenej osobe, na krytie strát v distribučnej sústave, prístup do distribučnej sústavy nevyužívajú, nakoľko vyrobenú elektrinu odovzdávajú v odovzdávacom mieste a nevykonávajú distribúciu elektriny v distribučnej sústave. Odovzdaním elektriny v odovzdávacom mieste prechádza na odberateľov elektriny nielen vlastnícke právo k dodanej elektrine, ale aj zodpovednosť za zabezpečenie prepravy elektriny distribučnou sústavou (z odovzdávacieho miesto do odberných miest koncových odberateľov) a teda aj zodpovednosť za zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy.
  1. Uzavretie zmluvy o prístupe je právom, nie povinnosťou výrobcu elektriny. Energetické právne predpisy neumožňujú prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, aby uzavretím zmluvy o prístupe akýmkoľvek spôsobom podmieňoval poskytnutie podpory formou doplatku alebo odberu elektriny za cenu elektriny na straty podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore“). Energetické právne predpisy rovnako prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy neumožňujú, aby uzavretím zmluvy o prístupe akýmkoľvek spôsobom podmieňoval trvanie pripojenia do sústavy, uzavretie zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát či zmluvy o doplatku.
  1. Výrobcovia elektriny, ktorí s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy majú uzavretú zmluvu o prístupe, majú právo túto zmluvu ukončiť zmluvne dohodnutým spôsobom bez toho, aby tým bolo akokoľvek dotknuté ich právo byť pripojený do sústavy, právo na podporu formou doplatku alebo odberu elektriny za cenu elektriny na straty.
  1. Podľa zjednocujúceho stanoviska pléna ústavného súdu PLz. ÚS 1/06-4 zo dňa 11.10.2006 má rozhodnutie ústavného súdu o nesúlade právneho predpisu účinky ex tunc (spätne do minulosti). Preto zastávame názor, že platby, ktoré výrobcovia elektriny bez platne uzatvorenej zmluvy o prístupe už uhradili boli v zmysle uvedeného rozhodnutia Ústavného súdu vykonané bez právneho dôvodu. Tým došlo na strane prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy k bezdôvodnému obohateniu, ktoré je podľa zákona povinný vrátiť.
  1. Povinnosť platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny neobsahuje ani nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Príslušné ustanovenia novej cenovej vyhlášky predstavujú technické právne normy, ktoré neukladajú žiadnemu výrobcovi elektriny povinnosť platiť platbu za prístup do distribučnej sústavy.

Veríme, že našim spoločným stanoviskom prispejeme ku konštruktívnemu a ústavne konformnému riešeniu vzniknutej situácie a k zlepšeniu právnej kultúry na Slovensku.

 

Pavol Poláček, advokát
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Rastislav Hanulák, advokát

Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o.

Silvia Podlipná, advokátka

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.

Annamária Tóthová, advokátka

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Pevne verím že aj toto spoločné vyjadrenie pomôže napraviť nelegálne praktiky v energetike a ukázať, že právo a poriadok sa musí dodržiavať na všetkých stranách (dodatok redakcie).

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.