Čo je G-komponent a ako vplýva na výrobcov elektriny

Vyhláška ÚRSO

Platba za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent, bola zavedená vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike zo dňa 11. 7. 2013 (ďalej len „Vyhláška“). Vyhláška nadobudla platnosť 27. 7. 2013 a účinnosť 30. 7. 2013. V súlade s § 47 ods. 1 sa podľa Vyhlášky prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2014.

Definícia G-komponentu

Definícia G-komponentu vo Vyhláške je pomerne komplikovaná. Podľa Vyhlášky, G-komponent predstavuje platbu za prístup do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30% hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení (alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu zariadenia, ak zariadenie nemá uzatvorenú zmluvu o pripojení) a to vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa účinného cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. Podotýkame, že v prípade pripojenia výrobcu elektriny cez existujúce odberné miesto výrobca uhrádza buď G-komponent stanovený vyššie uvedeným spôsobom alebo tarifu za rezervovanú kapacitu odberu elektriny, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

V súlade s Vyhláškou je výrobca elektriny povinný G-komponent uhrádzať na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a to aj v prípade, ak takýto výrobca elektriny nemá uzatvorenú zmluvu o pripojení alebo zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny. Podotýkame, že výrobca elektriny je povinný G-komponent uhrádzať bez ohľadu na to či elektrinu vyrába alebo nie.

Výška G-komponentu

Výšku G-komponentu je možné stanoviť presným spôsobom na základe cenových rozhodnutí príslušných prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav1. Pre zariadenie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom 1MW je ročná výška platby za prístup do distribučnej sústavy nasledovná:

Tarifa za 12-mesačnú rezervovanú kapacitu (EUR/MW) Ročná platba za prístup do distribučnej sústavy (EUR/MW)
VN
(EUR/MW)
VN
(EUR/MW)
VN
(EUR/MW)
VN
(EUR/MW)
Západoslovenská
distribučná, a.s.
4 647,00 2 272,80 16 729,20 8 182,08
Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s.
4 845,30 2 804,00 17 443,08 10 094,40
Východoslovenská
distribučná, a.s.
5 872,60 2 170,70 21 141,36 7 814,52

Vplyv na výrobcov elektriny zo slnečnej energie

G-komponent najvýraznejším spôsobom vplýva práve na výrobcov elektriny zo slnečnej energie. V rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie, získali zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie pripojené do distribučnej sústavy v rokoch 2010 a 2011, nárok na pomerne štedrú podporu. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie garantuje výrobcom elektriny podporu vo forme doplatku na obdobie 15 rokov; v tejto súvislosti zákon jasne hovorí, že cena elektriny pre účely stanovenia doplatku2 bude rovnaká počas celého 15-ročného obdobia.

Zavedením G-komponentu dochádza k reálnemu zníženiu vyššie uvedenej podpory, čo má negatívny vplyv na návratnosť investícii do výstavby zariadení na výrobu elektriny.

Napríklad, v prípade zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie s inštalovaným výkonom 1MW, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2011, dochádza k celkovému zníženiu zákonom garantovanej podpory až o sumu 250 000 EUR. Podrobnejší výpočet vplyvu na podporu pre jednotlivé distribučné spoločnosti môžete nájsť v tabuľky nižšie.

EUR / 1 rok EUR / 5 rokov EUR / 10 rokov EUR / 12 rokov
Západoslovenská
distribučná, a.s.
16 729,20 83 646 167 292 200 750,40
Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s.
17 443,08 87 215,40 174 430,80 209 316,96
Východoslovenská
distribučná, a.s.
21 141,36 105 706,80 211 413,60 253 696,32

V prípade zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie, G-komponent, pri prepočítaní na 1MWh vyrobenej elektriny, znižuje cenu elektriny pre účely stanovenia doplatku približne o 5%. Podrobnejší výpočet vplyvu na cenu elektriny môžete nájsť v tabuľky nižšie. Výpočet vychádza z predpokladu, že ide o zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, s inštalovaným výkonom nad 100 kW, ktoré je pripojené do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s. a ktoré ročne vyrobí množstvo elektriny zodpovedajúce 1100 násobku svojho inštalovaného výkonu.

Cena elektriny
(EUR/MWh)
G-komponent
(MWh)
Zníženie ceny elektriny
v %
Uvedené do prevádzky 2010 425,12 19,22 4,5 %
Uvedené do prevádzky 2011 382,61 19,22 5 %

1 Rozhodnutie č. 0013/2014/E zo dňa 18. 11. 2013 pre Západoslovenská distribučná, a.s.;
Rozhodnutie č. 0024/2014/E zo dňa 28. 11. 2013 pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.;
Rozhodnutie č. 0015/2014/E zo dňa 21. 11. 2013 pre Východoslovenská distribučná, a.s.

2 V súlade so Zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa doplatok vypočíta ako rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty. Aktuálna výška ceny elektriny na straty je 46,81 EUR. Pre porovnanie, v roku 2012 bola cena elektriny na straty vo výške 60,11 EUR.

Autor príspevku

Pavol Poláček, partner
ppolacek@semancinpolacek.sk
+421 908 625 242

Originál na www.semancinpolacek.sk, zverejnené so súhlasom autora.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.